Chất lượng là bền vững

Chất lượng = Quality

Chất lượng là yếu tố quyết định sự bền vững trong kinh doanh của chúng tôi.