Full Tripod Kit KARAM

Trọn bộ Tripod (Ref PN: 654.) chuyên cho làm việc trong không gian hạn chế. 1 bộ bao gồm:

  1. Tripod (PN 800);
  2. Winch (PN801);
  3. Retractable Fall Arrester Block (PCGS 10);
  4. Full Body Harness (PN 56)
  5. 7 Ft Kit Bag (PN 904).